วันที่ 1 เม.ย.2562 มีการเคาพรธงชาติและปล่อยแถวเพื่อออกตรวจในเขตรับผิดชอบเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตรับผิดชอบ